සේවා අවසාන පාරිතෝෂික මුදල කොපමණද?
1-වැටුප් සේවකයින්ට පළමු වසර පහ තුල සෑම වසරකම සේවා කාලය සඳහා දින 15 ක වැටුපක් සහ ඉන් පසුව ඇති සෑම වසරකදීම එක් මසක වේතනයක් හිමි වේ. සේවා ප්‍රතිලාභයේ එකතුව වසර එක හමාර වේතනය නොඉක්මවිය යුතුය. දෛනික, සතිපතා, පැයට හෝ කෑලි වැඩ පදනම මත ගෙවනු ලබන සේවකයින් සඳහා, පළමු වසර පහ තුල සෑම වසරකම සේවා කාලය සඳහා දින 10 ක වැටුපක් සහ ඉන් පසුව ඇති සෑම වසරකදීම දින 15 ක වේතනයක් හිමි වේ.සේවා ප්‍රතිලාභයේ මුළු එකතුව වසරක වේතනය නොඉක්මවිය යුතුය
සේවකයාගේ සේවා කාලය වසර තුනකට අඩු නම් ඔහුගේ සේවා පාරිතෝෂිකය ලබා ගත යුතුද?
ඔහුගේ සේවා කාලය (3) අවුරුදු තුනක් වී, ඔහු විසින් අස්ථාවර කාලින ගිවිසුමක් අවසන් කරයි නම්, පිළිගත හැකි නිදහසට කරුණක් නොමැතිව වර්ෂය තුළ අඛණ්ඩ දින හතක් හෝ වෙනම දින විස්සක් සඳහා ඔහුගේ සේවයට වාර්තා නොකරයි නම්, එමඟින් සේවකයා ඉල්ලා අස් වූ ලෙස සලකා බැලීමට සේවායෝජකයාට අයිතිය ලබා දෙයි. මෙහිදී සේවකයා හට සිය සේවා පාරිතෝෂිකය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබේ: ස්ථාවර කාල සීමාවක් නොමැතිව සේවා නියුක්ති කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඇති විටදී හා සේවායෝජකයා විසින් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කරන්නේ නම්, සේවකයාට සේවා පාරිතෝෂිකය ලබා ගැනීමට අයිතිය තිබේ. කොන්ත්‍රාත්තුව ස්ථාවර කාලීන කොන්ත්‍රාත්තුවක් නම්, මෙම අවස්ථාවේදී සේවකයා හට ඔහුගේ සේවා අවසන් පාරිතෝෂිකය ලබා ගැනීමට අයිතිය තිබේ. මෙම අවස්ථාවේ දී අප ඒ අතර වෙනස හඳුනාගත යුතුය:
කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල අයිතිකරුවන් සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇති සංක්‍රමණික සේවකයා මාරු කිරීම සඳහා වන කොන්දේසි මොනවාද ?
1. වැඩ බලපත්රය නිකුත් කළ දින සිට වසර තුනක් ගතවීම. 2. මාරු වීම සිදු කල යුත්තේ වෙනත් කුඩා හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක හිමිකරු විසිනි (එනම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය තුළ). 3. නව සේවා යෝජකයාගේ අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීමෙන් ඔහුගේ ගොනුවට නව රැකියා එකතු කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය.
මෙම අංශයේ වැඩ කිරීම සඳහා අනුග්‍රාහකයෙකුගෙන් වෙනත් අනුග්‍රාහකයෙකුට මාරු කිරීමේ කොන්දේසි මොනවාද (කර්මාන්ත, කෘෂිකාර්මික, තෘණබිම්, ධීවර, සංගම් සහ සමුපකාර වෘත්තීය සමිති)?
මාරුවීම සේවකයා බඳවා ගත් එම අංශයටම විය යුතුය. එබැවින් මෙම අංශවලින් පිටත වැඩ බලපත්‍රය පැවරීම තහනම්ය. සේවකයාගේ වැඩ බලපත්රය නිකුත් කළ දිනට වසරකට පසුව පැවරීම විය යුතුය. වෙනත් සේවා යෝජකයෙකු වෙත මාරු කිරීමට සේවායෝජකයාගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ.
රජයේ කොන්ත්‍රාත්තු හා ව්‍යාපෘති යටතේ, පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කිරීම සඳහා එක් අනුග්‍රාහකයෙකුගෙන් තවත් අනුග්‍රාහකයෙකුට මාරු කිරීම සඳහා වන කොන්දේසි මොනවාද?
1.සේවකයා රට තුළට ඇතුළු වූ රජයේ කොන්ත්‍රාත්තුව කල් ඉකුත්වීම. 2. එකම සේවායෝජකයා යටතේ වෙනත් රජයේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් වෙත මාරු කිරීම, සහ සේවකයා විසින් KD 200 ක ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය, නැතහොත් ප්‍රධාන ලිපිගොනුව එම සේවායෝජකයා වෙතම මාරු කළ යුතුය (කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වූවත් තවමත් ක්‍රියාත්මක වුවත්). මෙම අවස්ථාවේ දී සේවකයා විසින් KD 350 ක ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය. ඊට අමතරව, සේවක කොන්ත්‍රාත්තුව පැවරීම වෙනත් සේවා යෝජකයෙකුගේ රජයේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සඳහා විය හැකිය (කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වී ද තවමත් බලාත්මකද යන්න). මෙම අවස්ථාවේ දී සේවකයා ගෙවිය යුතුය. 3. සේවකයා වෙනත් සේවා යෝජකයෙකු වෙත මාරු කිරීමට සේවායෝජකයාගේ කැමැත්ත හෝ ව්‍යාපෘතිය අයිති රජයේ ආයතනය විසින් ව්‍යාපෘතිය ඉල්ලා අස්කර ගන්නේ නම්. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, මිනිස්බල සඳහා වන පොදු අධිකාරිය සියළුම සේවකයින් නව සමාගමට මාරු කරයි. -දේශීය වශයෙන් ගිවිසුම්ගත සේවකයා සම්බන්ධයෙන් (එනම්, පුද්ගලික අංශයේ සේවය සඳහා බඳවා ගෙන පසුව කුවේටය තුළට රජයේ කොන්ත්‍රාත්තුව මත පදනම්ව වැඩට මාරු කරන ලද) සහ පෞද්ගලික අංශයේ නැවත සේවයට පැමිණීමට ඇති කැමැත්ත මත; ඉන්පසු ඔහු පහත සඳහන් දේ සමඟ අනුකූල විය යුතුය. 1. රජයේ කොන්ත්‍රාත්තු මත පදනම්ව දේශීය රැකියාවල නියුතු කම්කරුවන් සඳහා වැඩ බලපත්‍රය නිකුත් කළ දින සිට වසරක කාලයක්. සේවකයා විසින් කුවේට් ඩිනාර් තුන්සියයක KD (300) මුල්‍යම ගෙවීමක් සිදු කළහොත්, මාස (6) කට පසු එම කොන්දේසිය අඩු කිරීම සඳහා ව්‍යතිරේකයක් කළ හැක. 2. වෙනත් සේවා යෝජකයෙකු වෙත මාරු කිරීමට සේවායෝජකයාගේ කැමැත්ත අවශ්‍යයි.
Develope and design by MiM E-Solutions
All right reserved 2019 , TOGETHER

හොට්ලයින්

ඔබට කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය

22215150

ඇති වේලාවන්
9:00 AM to 12:00 PM