Legal na kaalaman

Pagsiyam na Kabanata : Mga Pangkalahatang Kondisyon

Artikulo (39) Ang kahilingan na makakuha ng lisensiya upang ipagpatuloy ang negosyo na mangangalap ng mga pangtahanang manggagawaay kinakailangan na isumite sa Department of Domestic Labour sa pamamagitan ng pa fill up sa application form. Kinakailanngan na i-attach ang anumang … Readmore

Pang-walong Kabanata : Hindi Pagkakaunawaan

Artikulo (31) Ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan na mangyayari sa pagitan ng dalawang partido ng kontrata, ang Department of Domestic Labour ay may kapangyarihan na ayusin ang hindi pagkakaunawaann ayun sa paraan na isinalaysay sa naipalabas na regulasyon para sa … Readmore

Pangpitong Kabanata : Mga Multa

Unang Bahagi Mga Panukalang Administratibo na gagamitin laban sa Opisina ng Pangtahanang Manggagawa Artikulo (24) Kung hindi nasunod ang mga kondisyon sa Artikulo 25 sa batas na ito, ang Direktor ng Department of Domestic Labour ay maaaring magbigay ng administratibong … Readmore

Panglimang Kabanata : Sa Mga Oras ng Pagtatrabaho at Bakasyon

Artikulo (22) Ang kontratang pangagalap ay gagawin ng Department of Domestic Labour at kinakailangan na isama ang mga sumusunod na mga karapatan ng mga pangtahanang manggagawa: 1. Obligasyon ng amo na magbigay ng pagkain, matutuluyan at damit ang kanyang manggagawa, … Readmore

Pang-apat na Kabanata : Ang Gawain at Kontrata sa Pangtatrabaho

Pangatlong Bahagi Obligasyon ng Pangtahanang Manggagawa Artikulo (16) Sa panahon na matapos na ang kontrata sa pagitan ng pangtahanangmanggagawaat nang amo, ang amo ay dapat magbayad sa manggagawasa lahat ng mga karapatan na nakasulat sa kotrata at itinakda sa batas … Readmore

Pangtatlong Kabanata : Mga Obligasyon ng bawat Partido sa Kontrata

Unang Bahagi Mga Obligasyon sa mga Opisina na Mangangalap Artikulo (4) Ang may-ari o ang kanyang mga empleyado o kasamahan sa loob o labas ng Kuwait ay hindi papayagan na humingi ng bayad sa pangtahanang manggagawa( at sa sinuman kapareha) … Readmore

Pangalawang Kabanata : Mga Kondisyon upang Mabigyan ng Lisensiya ang mga Opisina

Artikulo (2) Kinakailangan na makompleto ang sumusunod na mga kondisyon upang mabigyan at makapagrenyu ng lisensiya para sa serbisyo o negosyo na mangangalap ng mga pangtahanang manggagawa: 1) Kinakailanga na ang kukuha ng lisensiya ay isang Kuwaiti nasyunal, may magandang … Readmore

Unang Kabanata : Mga Pangunahing Kondisyon

Artikulo (1) Sa batas na ito, ang mga sumusunod na mga pananalita at ekspresyon ay magkakaroon ng parehong kahulugan sa magkasunod na mga salita. 1. Pangtahanang Manggagawa: ay maaaring lalaki o babae na itinalaga sa gawaing pangtahanan sa loob ng … Readmore
Develope and design by MiM E-Solutions
All right reserved 2019 , TOGETHER

Telesecretariat

Makipag-ugnay sa amin nang direkta sa sumusunod na address

22215150

Ang mga iskedyul ay maaaring makuha sa sumusunod na address
9:00 AM to 12:00 PM